آینه مسی-آینه مسی تراش-آینه مسی لوزی-اینه مسی چیدمان
تترافرم
ارائه دهنده انواع شیشه و آیینه های رنگی
آینه مسی،آینه شامپاینی

 جهت تماس و سفارش شیشه رنگی کلیک کنید

آینه چیدمان مسی

ﺁﯾﻨﻪ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﮐﺎرﺑﺮدﯼ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﯼ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ همه اﻓـﺮاد ﻋﺠـﻴﻦ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ.هـﻴﭻ ﻓـﺮدﯼ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴـﺮد . اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﯾﻨـﻪ ﺑـﺎ اهـﺪاف ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺑـﻪ  روﺷﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت  ﻣﯽ ﮔﻴﺮد . ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪن ﻇـﺎهﺮاﻓﺮاد و در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺁن در ﺁراﯾﺶ و ﭘﻴﺮاﯾﺶ اﺳﺖ . ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺁﯾﻨﻪ هﺎ وﺟﻮ  د دارد،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺁﯾﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ هماهنگ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻀﺎهﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ هﺎﯼ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺰء ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﯼ ﺁن ﻣﮑﺎن هﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن از ﺁﯾﻨﻪ ﺑـﺮاﯼ زﯾﻨـﺖ ﺑﺨـﺸﻴﺪن ﮔﻮﺷـﻪاﯼ از ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﻪ اﯼ را در ﻗﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺮ روﯼ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻩ و ﯾﺎ ﺁن را ﺑﺮ روﯼ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ هماهنگ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻣﯽدهند ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻼوﻩ ﺑـﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮدﯼ،ﺑﺮای تزئین و زﯾﺒﺎ شدن ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود.با توجه به خاصیت انعکاس نور توسط آینه ها(طلایی مسی زغالی برنز سفید) نور در اتاق شما منتشر شده و فضای اتاق دلباز و وسیع تر بنظر می آید و حس لوکس بودن را به بیننده القا میکند.این آینه ها را میتوان به سطوح نصب کرد یا در قاب چوبی بصورت توکار استفاده نمود که در این صورت با جلوه بسیار بیشتری همراه است.
از دیگر محاسن آینه ها می توان به کم حجم بودن و سبک بودن و در نتیجه نصب آسان آنها اشاره نمود.که یکی از مهمترین عوامل کاربری آن است

به همین دلیل آینه های دکوراتیو برای تزیین منزل بسیار مناسب می باشند.همچنین باتوجه به وجود طرح های بسیار متنوع می توانید از آنها در جاهای مختلف منزل مثل اتاق خواب کودکان،اتاق والدین،راهرو ها ،پاساژ ها،نشیمن و پذیرایی ، کنسول ها،در کمد و کابینت ، آشپزخانه ، دیوار پشت تلویزیون ، سقف ، حاشیه دیوار ها ، اطراف کناف ها ، ستون ها ، حمام ، پوشاندن عیوب دیوار و سقف مثل نم زدگی و … از آنها استفاده کنید.امروزه استفاده از آینه های تزیینی یکی از زیبایی های منحصربه فرد هر  خانه یا محل کار میباشد.
در نهایت این بستگی به خلاقیت شما دارد که با هزینه ای مناسب محیط دلخواه خودتان را به زیبایی طراحی کنید و نسبت به تزیین منزل رویایتان اقدام کنید.

 

 

 

 

 

 • محصــولات    تتــرافــرم(صنایع شیشه آینه فرهادی)
 • شیشه رنگی
 •  
 • فروش شیشه رنگی

 •  دیوارپوش شیشه ای

 • شیشه لاکوبل
 •  
 •  لاکوبل
 •  
 • شیشه هوشمند
 •  
 • شیشه پارتیشن اداری
 •  
 • شیشه  رنگی بین کابینت
 •  
 •  کارخانه تولید شیشه رنگی

 • کابین دوش شیشه ای حمام

 •  آینه کاری
 •  
 • نرده شیشه ای
 •  
 • شیشه بلژیکی
 •  
 • شیشه کرکره ای دوجداره ریموتی
 •  
 • آینه کاری منزل

 • شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه
 •  
 •  آینه کاری مدرن
 •  
 • آینه تراش لوزی چیدمان
 •  
 •  سمپل رنگ شیشه رنگی

 • آینه کریستال
 •  
 •  شیشه رنگی سفید
 •  
 • ساخت کابینت اشپزخانه
 •  
 • شیشه رنگی اتاق خواب
 •  
 •  آینه کاری
 •  
 • کابینت تمام شیشه ای آشپزخانه
 •  
 •  آینه برنزی
 •  
 • شیشه رنگی حمام
 •  
 • شیشه رنگی لابی
 •  
 • شیشه رنگی پارتیشن
 •  
 • شیشه رنگی اداری
 •  
 • شیشه رنگی فروشگاهی
 •  
 • شیشه رنگی دیوارپوش
 •  
 • شیشه خم رنگی
 •  
 • اینه رنگی

 • آینه دکوراتیو
 •  
 •  شیشه رنگی لابی

 • دوردوشی شیشه ای حمام
 •  
 • یراق آلات شیشه
 •  
 • شیشه رنگی چاپی
 •  
 • شیشه لمینت اشپزخانه
 •  
 • شیشه لمینت حمام
 •  
 • شیشه ضدگلوله
 •  
 • شیشه سندبلاست
 •  
 • شیشه لمینت
 •  
 • شیشه رنگی ترنسپرنت
 •  
 • شیشه لابی
 •  
 • شیشه رنگی ورودی
 •  
 • ماشین آلات صنعت شیشه