آینه مسی

ﺁﯾﻨﻪ مسی ﻋﻨﺼﺮﯼ ﮐﺎرﺑﺮدﯼ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﯼ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ همه اﻓـﺮاد ﻋﺠـﻴﻦ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ.هـﻴﭻ ﻓـﺮدﯼ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﯾﻨﻪ مسی ﻗﺮار ﻧﮕﻴـﺮد . اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﯾﻨـﻪ مسی ﺑـﺎ اهـﺪاف ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺑـﻪ روﺷﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .

ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪن ﻇـﺎهﺮاﻓﺮاد و در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺁن در ﺁراﯾﺶ و ﭘﻴﺮاﯾﺶ اﺳﺖ .

ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺁﯾﻨﻪ مسی وﺟﻮد دارد،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺁﯾﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ هماهنگ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻀﺎهاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ هاﯼ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺰء ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﯼ ﺁن ﻣﮑﺎن هﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن از ﺁﯾﻨﻪ ﺑـﺮاﯼ زﯾﻨـﺖ ﺑﺨـﺸﻴﺪن ﮔﻮﺷـﻪاﯼ از ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﻪ اﯼ را در ﻗﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺮ روﯼ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻩ و ﯾﺎ ﺁن را ﺑﺮ روﯼ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ هماهنگ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻣﯽدهند ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻼوﻩ ﺑـﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮدﯼ،ﺑﺮای تزئین و زﯾﺒﺎ شدن ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود.

با توجه به خاصیت انعکاس نور توسط آینه ها(طلایی مسی زغالی برنز سفید) نور در اتاق شما منتشر شده و فضای اتاق دلباز و وسیع تر بنظر می آید و حس لوکس بودن را به بیننده القا میکند.این آینه ها را میتوان به سطوح نصب کرد یا در قاب چوبی بصورت توکار استفاده نمود که در این صورت با جلوه بسیار بیشتری همراه است.

ارتباط با کارشناسان فنی و فروش ما

از دیگر محاسن آینه مسی می توان به کم حجم بودن و سبک بودن و در نتیجه نصب آسان آنها اشاره نمود.که یکی از مهمترین عوامل کاربری آن است به همین دلیل آینه مسی برای تزیین منزل بسیار مناسب می باشد.همچنین باتوجه به وجود طرح های بسیار متنوع می توانید از آینه مسی در جاهای مختلف منزل مثل اتاق خواب کودکان،اتاق والدین،راهرو ها ،پاساژ ها،نشیمن و پذیرایی،کنسول ها،در کمد و کابینت ، آشپزخانه ، دیوار پشت تلویزیون ، سقف ، حاشیه دیوار ها ، اطراف کناف ها ، ستون ها ، حمام ، پوشاندن عیوب دیوار و سقف مثل نم زدگی و … از آنها استفاده کنید.امروزه استفاده از آینه های مسی یکی از زیبایی های منحصربه فرد هر خانه یا محل کار میباشد.
در نهایت این بستگی به خلاقیت شما دارد که با هزینه ای مناسب محیط دلخواه خودتان را به زیبایی طراحی کنید و نسبت به تزیین منزل رویایتان اقدام کنید.

۰ ۰ رای
رتبه بندی
اشتراک در
اطلاع از
guest
۰ نظرات
نظرات
مشاهده همه نظرات