مختصری درباره پروژه پارتیشن شیشه ای – امیرآباد

پارتیشن شیشه ای که در پروژه امیرآباد استفاده شد با بهترین کیفیت تولید شده  و زمان اجرای آن به خاطر تیم حرفه ای کوتاه بود.